Zarejestruj się Zaloguj się

PARTNER.WAPACZ.PL: Regulamin usługi mikropłatności SMS

Regulamin usługi mikropłatności SMS "KODY WAPACZ"

Postanowienia wstępne:

 1. Obsługującym serwis pod nazwą Kody Wapacz (dalej: "Serwis", "Usługa" lub "System") jest MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Żurawia 8, 00-503 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292045, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 30.050.000 PLN, numer NIP 526 10 35 684 (dalej: Organizator).
 2. Usługa polega na dystrybucji kodów alfanumerycznych udostępnianych w ramach systemu "Kody Wapacz" dla Partnerów.
 3. Serwis "Kody Wapacz" dostępny jest pod adresem http://partner.wapacz.pl
 4. Serwis działa od dnia 01.06.2005 do odwołania.
 5. Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Premium SMS – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Abonenta związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy
 2. Numer Premium SMS – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post–paid) lub użytkownika (prepaid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi: 7116, 7216, 7316, 7416, 7516, 7616, 7916, 91916
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usługi "Kody Wapacz".
 4. Operator – firma świadcząca usługi telekomunikacyjne: PLUS, ERA, ORANGE, PLAY oraz operatorzy wirtualni MVNO.
 5. MP.ID_usługi
  • MP wskazuje na unikalny prefiks dedykowany usłudze "Kody Wapacz"
  • ID_usługi – numer usługi prowadzonej przez Organizatora serwisu w systemie "Kody Wapacz" dedykowanej Użytkownikowi serwisu.

Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Użytkownik celem skorzystania z usługi w systemie "Kody Wapacz" powinien wysłać wiadomość SMS na numer Premium SMS o treści "MP.ID_usługi". Dokumentacja określająca wymagania techniczne implementacji serwisu na stronach użytkownika dostępna jest po zalogowaniu w usłudze "Kody Wapacz".
 2. W przypadku wysłania prawidłowej komendy Użytkownik otrzyma SMS zawierający zamawiany kod alfanumeryczny.
 3. W przypadku kiedy Użytkownik wyśle SMS zawierający nieprawidłową treść, zostanie do niego przesłana wiadomość tekstowa o błędzie o następującej treści: "Nie odnaleziono usługi. Sprawdź treść SMSa. KODY.WAPACZ.PL". Opłata za wiadomość tekstową zostanie naliczona zgodnie z cennikiem Operatora.
 4. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS zależy od numeru Premium:
  • numer 7116 – cena 1 zł (1,23 zł z VAT)
  • numer 7216 – cena 2 zł (2,46 zł z VAT)
  • numer 7316 – cena 3 zł (3,69 zł z VAT)
  • numer 7416 – cena 4 zł (4,92 zł z VAT)
  • numer 7516 – cena 5 zł (6,15 zł z VAT)
  • numer 7616 – cena 6 zł (7,38 zł z VAT)
  • numer 7916 – cena 9 zł (11,07 zł z VAT)
  • numer 91916 – cena 19 zł (23,37 zł z VAT)
 5. Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numerów Premium SMS wykorzystywanych w Serwisie.

Odpowiedzialność

 1. Organizator serwisu oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
 2. Organizator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi "Kody Wapacz".
 3. Organizator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem usługi "Kody Wapacz".
 4. Organizator serwisu ma prawo zaprzestać świadczenia usługi "Kody Wapacz" w każdym momencie, jeżeli otrzyma od Operatora uzasadnione żądanie. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego w którym złożono reklamację. Reklamacje składane są poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie http://partner.wapacz.pl/zgloszenie_reklamacji
 2. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator informuje za pośrednictwem formularza reklamacyjnego oraz poczty elektronicznej, jeżeli podany został adres email przy zgłaszaniu reklamacji.
 3. Wszelkie roszczenia związane z dostarczeniem usługi zamówionej poprzez Serwis wygasają w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Operator serwisu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie kody.wapacz.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Catchable fatal error: Object of class ModelAndView could not be converted to string in /var/www/wapacz_pl/partner_wapacz_pl/index.php on line 94